Polityka praw człowieka

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA AVANT FABRYKA PROCELITU

§ 1. Cel i źródła Fabryka AVANT uznaje przestrzeganie prawa człowieka za swój obowiązek, jest to wartość podstawowa w jej działalności. Niniejsza polityka opiera się na zasadach określonych w: – Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka z 1948 roku, – Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku, stanowiących Międzynarodową Kartę Praw Człowieka, – Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy. 2. Celem polityki praw człowieka w Fabryce AVANT to promowanie i chronienie praw człowieka poprzez szkolenia, przeprowadzania badań okresowych oraz wdrażaniu działań naprawczych.

§ 2. Zakres regulacji 1. Fabryka AVANT zobowiązuje się do szanowania prawa człowieka przysługujące jej pracownikom i zobowiązuje się do dbania i przestrzegania tych praw. Każdy pracownik Fabryki AVANT, niezależnie od formy zatrudnienia, bez względu na zajmowane stanowisko, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą polityką, przestrzegania jej zasad w trakcie świadczenia pracy czy pełnienia określonej funkcji, a także do informowania o sytuacjach naruszających prawa człowieka. W związku z rozwojem Fabryki AVANT czujemy się zobowiązany do promowania etyki oraz pragniemy dołączyć do grona czołówki światowej pod względem odpowiedzialności biznesowej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska. Oczekujemy od naszych kontrahentów, dostawców, podwykonawców, klientów, aby przestrzegali Prawa Człowieka w oparciu niniejszy dokument.

§ 3. Zasady Polityka poszanowania praw człowieka opiera się na następujących zasadach:
1. POSZANOWANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ Fabryka AVANT zobligowana jest do szanowania godności i innych dóbr osobistych każdego pracownika i partnera biznesowego, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakąkolwiek inną sytuację. Fabryka nie dopuszcza wrogich zachowań, takich jak zastraszanie, nękanie, molestowanie oraz zachowania wskazujących na mobbing. Spółka nie toleruje żadnych wrogich zachowań, w tym w szczególności zastraszania czy nękania ani jakichkolwiek zachowań noszących cechy mobbingu, czy molestowania.

2. PRRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI Fabryka prowadzi politykę równego traktowania w zatrudnieniu, której celem jest stworzenie środowiska pracy wolnego od dyskryminacji. W Fabryce AVANT zakazane są działania wynikające z różnic związanych z: rasą, płcią, orientacją seksualną, wiekiem, wyglądem, religią, niepełnosprawnością, pochodzeniem narodowym, etnicznym lub społecznym, przekonanymi politycznymi. Na każdym szczeblu kierowniczym prowadzone są rozmowy z pracownikami mającymi na celu edukację w zakresie równouprawnienia i uświadamianie problemów dyskryminacji i mobbingu. Firma zapewnia, że do oceny pracownika brane są pod uwagę jedynie kryteria związane z doświadczenie, kompetencjami oraz zaangażowaniem pracowników.

3. BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY
3.1 Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane będą odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy, na ile tylko jest to możliwe.
3.2 Pracownicy będą otrzymywać regularne udokumentowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; szkolenia takie będą przeprowadzane ponownie dla nowych i przeniesionych pracowników.
3.3 Zapewniony będzie dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności.
3.4 Miejsce zakwaterowania, jeśli jest ono zapewnione, ma być czyste i bezpieczne oraz zaspokajać podstawowe potrzeby pracowników.
3.5 Firma przestrzegająca Kodeksu uczyni wyższego rangą przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy.
4. GODZIWA PŁACA
4.1 Płace i świadczenia dodatkowe za standardowy tydzień pracy spełniają co najmniej wymogi krajowych norm prawnych lub porównawczych norm branżowych, zależnie od tego, które z nich są wyższe. Niezależnie od tego, płaca zawsze powinna być wystarczająca dla zaspokojenia podstawowych potrzeb i zapewnić niejaką nadwyżkę.
4.2 Wszystkim pracownikom przedstawione będą, na piśmie i w zrozumiałej formie, ich warunki zatrudnienia dotyczące płacy: przed rozpoczęciem zatrudnienia oraz w odniesieniu do szczegółów płacy za dany okres, przy każdej wypłacie.
4.3 Potrącenia z wypłaty jako środek dyscyplinarny nie będą dozwolone; nie będą też dozwolone jakiekolwiek potrącenia z wypłaty nie przewidziane przepisami prawa krajowego bez wyraźnej zgody danego pracownika. Wszelkie środki dyscyplinarne powinny być udokumentowane.
5. WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I PRAWO DO ZBIOROWYCH NEGOCJACJI WS. WARUNKÓW ZATRUDNIENIA
5.1 Pracownicy mają bez wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcami.
5.2 Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych.
5.3 Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.
5.4 W przypadkach, gdzie wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji są ograniczone przez przepisy, pracodawca nie utrudnia rozwoju zastępczych środków niezależnego, swobodnego zrzeszania się i prowadzenia negocjacji, ale taki rozwój ułatwia. 6. ELIMINACJA WSZELKICH FORM NIEWOLNICTWA I PRACY PRZYMUSOWEJ Spółka sprzeciwia się jakiejkolwiek formie niewolnictwa i korzystania z pracy przymusowej, rozumianej jako praca lub usługi wymagane od jakiejś osoby pod groźbą, do której dana osoba nie zgłosiła się dobrowolnie. Spółka w swoich relacjach z Partnerami Biznesowymi wymaga współdziałania, w sposób zapewniający eliminację tego rodzaju nielegalnych działań.
7. FIRMA NIE BĘDZIE KORZYSTAĆ Z PRACY DZIECI
7.1 Nie będzie przeprowadzana jakakolwiek nowa rekrutacja dzieci.
7.2 Firmy opracują wytyczne i programy zapewniające przeniesienie każdego wykrytego pracującego dziecka do odpowiedniej szkoły i umożliwiające mu kontynuowanie nauki aż do czasu, gdy przestanie być dzieckiem, lub będą uczestniczyć w takich programach i przyczyniać się do ich rozwoju; pojęcia „dziecko” i „praca dzieci” zdefiniowane są w załącznikach.
7.3 Dzieci i młodzieży do lat 18 nie będzie się zatrudniać do pracy w nocy ani w warunkach niebezpiecznych.
7.4 Powyższe wytyczne i procedury będą zgodne z postanowieniami właściwych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy. wewnętrznymi regulacjami, pod warunkiem, że ich zdrowie, bezpieczeństwo i moralność są chronione i służy to zdobyciu wykształcenia, bądź przyuczenia do zawodu.

§ 4. Procedura zgłaszania naruszeń oraz obowiązek szkoleń
Odpowiedzialność pracowników
Wszyscy pracownicy i współpracownicy fabryki AVANT są zobowiązani do przestrzegania zasad praw ujętych w Polityce Praw Człowieka.
Pracownicy i współpracownicy są zobowiązani zgłaszać przełożonemu każde naruszenie Polityki oraz każdą istotną okoliczność, która dotyczy ujętych w nim zasad. W przypadku, gdy pracownik ma ważne powody, by pominąć przełożonego, powinien zgłosić się do właściciela firmy. każdy przypadek bada indywidualnie, zachowując poufność, bezstronność i dążąc do zachowania anonimowości wobec osób dokonujących zgłoszeń w dobrej wierze. Wszelkie zgłaszania możliwe są w „anonimowej skrzynce” dostępnej na teranie fabryki AVANT, a także u przełożonego lub właściciela firmy.

§ 5. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszej polityki została przekazana pracownikom AVANT, pracownicy mają obowiązek zapoznania się z dokumentem Polityki Praw Człowieka. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Fabryki AVANT a także w biurze do wglądu na życzenie.